Innovatieve wijze van werken voor uw organisatie en dus voor uw bedrijf

Meer informatie over onze expertise

Verbetering van processen 

Vroeger werd er door een adviesbureau een SWOT-analyse gemaakt die aangaf wat er niet deugde en welke maatregelen er getroffen moesten worden om op het onheil te reageren. Deze top-down-behandeling kon vaak op weinig draagvlak onder het personeel rekenen. Wij zijn overtuigd van de verbetering van processen van onderop. De medewerkers zelf onderzoeken in projectmatige sfeer met onze begeleiding welke verbeteringen kunnen worden aangebracht. Deze methode is inmiddels vele malen door ons toegepast en heeft geleid tot groot draagvlak voor de soms vergaande verbeteringen, versnelling van de processen, bezuinigingen e.d. 
Voor project(bege)leiding Zon- en Windenergie, zie onder uitgebreid.

Project start ups

Een projectstart-up (PSU) is een workshop aan het begin van een project (in de definitiefase) waarin een projectteam alle belangrijke onderdelen van het project bespreekt en uitwerkt (opdracht, stakeholders, planning, risico's etc.).

Een goede PSU is van groot belang voor het slagen van een project. Niet alleen is het mogelijk om na de PSU een projectplan op te leveren, er wordt tijdens deze eerste bijeenkomst ook gewerkt aan commitment van het team aan het project. Een goede PSU besteedt dus zowel aandacht aan de inhoud van het project (wat is het resultaat? Welke randvoorwaarden? Met wie gaan we het realiseren?) als aan het teamproces.

Het begeleiden van een PSU door een externe facilitator heeft voordelen: de facilitator neemt de organisatorische en procesmatige zaken voor zijn rekening, past geschikte werkvormen toe, zorgt ervoor dat het proces goed verloopt en de opdrachtgever, projectleider en projectteamleden zich volledig kunnen richten op de inhoud en de teamontwikkeling.

Interim management en -ondersteuning

Op basis van jarenlange leidinggevende en (beleids)ondersteunende ervaring kunnen wij u inzet bieden op de volgende portefeuilles:

- volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

- personeelszaken en organisatie   advisering

- kabinets- en bestuurlijke ondersteuning

- klimaat en duurzaamheid

- introductie lean werken


Lean 

Wat valt er op aan jouw proces? Hoeveel tijd kost het en wat valt verder op? Komt er veel verspilling voor en ontstaan er wachtrijen? Zijn alle risico's goed in beeld en waar liggen de controle momenten?

Het kan beter en sneller. We inventariseren de problemen en vinden samen de oplossingen. We maken een actieplan en verdelen de taken met de vragen: wat, hoe en wie kan het en doet het. Dat herhaalt zich met "Plan, do check and act".

Project (bege)leiding Zon- en Windenergie

Aanpak in vogelvlucht

1. Initiatieffase: wie zijn de enthousiastelingen die één of meer windmolens of een zonnepanelenveld van de grond willen krijgen? Zijn potentiële locaties en eigenaren bekend? Is zo'n project maatschappelijk haalbaar? Valt er veel tegenstand te verwachten? Welke partijen moeten we erbij betrekken? Is er een mogelijke samenwerkingspartner? Eerste grove opzet exploitatie. Go or not go!

2. Definitiefase: projectteam vormen, iets nauwkeuriger exploitatieopzet, tijdslijn, stakeholders in beeld brengen en benaderen, communicatieplan maken, (voor)investeerder benaderen. wie wordt projectleider? Gemeente en eventueel provincie benaderen voor ruimtelijke ordeningstaken. vooruitzichten, go or not go?

3. Uitvoeringsfase: projectcontract maken, waarin worden weergegeven de ontwerp-, voorbereidings- en realisatiefase. Dit is het meeste werk en zal veel tijd in beslag nemen. De exploitatieopzet moet nu de status van realistisch krijgen. Communicatie en participatie zijn van het grootste belang om mensen mee te krijgen en potentiële beleggers enthousiast te maken. Hoe gaat de aanbesteding, welke eisen stellen we daaraan? 

4.  Afsluitingsfase: hierin zijn de voorgenomen windmolens/ het zonnepanelenveld tot stand gekomen. Nu moeten de storingen en kinderziektes worden verholpen voordat de molens gaan draaien/ de zon wordt opgevangen en de exploitatie start..